รากฐานแห่งความสำเร็จที่มั่นคง
ในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์

การดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์อย่างถูกต้องมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากซัคเซสมอร์เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจ ซัคเซสมอร์ และครอบครัว รวมทั้งผู้คนอีกมากมายที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต่างได้ส่งมอบโอกาสที่ดีนี้ให้แก่กัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมีความเสมอภาค และรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่นักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยรวม จึงมีระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดหลายประการที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องให้ความสำคัญ และศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กรธุรกิจซัคเซสมอร์ของแต่ละคน มีความมั่นคงแข็งแรงในระยะยาว

กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์

ธุรกิจซัคเซสมอร์ หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่าที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ ไปตามความถูกต้องและความยุติธรรมของกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคน โดยองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีของสังคม เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทกุคน

1. การยึดหลักจรรยาบรรณสำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์

หลักของจรรยาบรรณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการกระทำและ จิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ จนทำให้ผู้อื่นหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย จะเป็นผลให้เกิดการดำเนินการตามข้อกำหนดบทลงโทษของบริษัทฯ และอาจกระทบต่อสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์


คุณสมบัติสำหรับการสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้สนใจต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่หากยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมทุกครั้งเนื่องจากจะต้องมีความผิดชอบในด้านการทำนิติกรรมการบริหารองค์กร ด้านการบริหารการเงิน และด้านอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น


ต้องแสดงแผนธุรกิจของซัคเซสมอร์อย่างชัดเจน โดยไม่ให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง โดยธุรกิจซัคเซสมอร์มิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญด้านการทำงานด้วยความตั้งใจ และความพยายาม


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ตลอดจนนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากซัคเซสมอร์อย่างถูกต้อง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจหรือบนฉลากบรรจุภัณฑ์ การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจและความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นการดำเนินงานที่มีคุณค่าต้องกลับไปเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เป็นประโยชน์ และควรติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดีและความพึงพอใจกับลูกค้า


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ทุกรายการมีคุณภาพคุ้มค่าสมราคา การจำหน่ายตัดราคาจะลดผลกำไรที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังไปส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ ดังนั้นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยส่วนรวม ด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่านักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านใดนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปจำหน่ายตัดราคา ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนดบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกรหัสและระงับการจ่ายผลประโยชน์ของท่านทันที


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของสายการสปอนเซอร์ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแผนธุรกิจของซัคเซสมอร์ ซัคเซสมอร์ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจ ซัคเซสมอร์จากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ดังนั้นนักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการชักชวนให้บุคคลอื่นเป็นสายงานหรือลาออกจากองค์กรธุรกิจซัคเซสมอร์เดิมเพื่อมาสมัครกับองค์กรธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดๆรวมถึงการเสนอให้นำชื่อบุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนก็ตาม


แหล่งรายได้ที่แท้จริงของธุรกิจซัคเซสมอร์ คือรายได้ที่เกิดจากการขยายเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า และการดูแลผู้บริโภคสินค้ารวมถึง องค์กรธุรกิจของตน แม้การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ให้ประสบความสำเร็จ แต่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรม การประชุม หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในรูปการจำหน่ายบัตร หรือสื่อส่งเสริมธุรกิจที่มีราคาสูงเกินความเหมาะสม นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการดำเนินธรุกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่ตนชักชวนเข้าร่วมธุรกิจด้วยความเต็มใจยิ่ง


การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ในองค์กรเก็บกักตุนผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่จะใช้หรือจำหน่ายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องมุ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์ ซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยห้ามชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มิใช่ซัคเซสมอร์ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ


นักธุรกิจซัคเซสมอร์สร้างธุรกิจจากกลุ่มเพื่อน และการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคล ต่อบุคคล การจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์ ต้องไม่จำหน่ายด้วยการเคาะประตูบ้าน หรือการส่งข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ หรือเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของธรุกิจซัคเซสมอร์


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน การจำหน่ายสินค้าโดยใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการจำหน่าย จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกจิซัคเซสมอร์ และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทั้งหมด


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องขออนญุาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ก่อนการใช้สื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของซัคเซสมอร์ เพราะชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของซัคเซสมอร์เป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงห้ามการผลิตและจำหน่ายเทปและอปุกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองคก์รธุรกิจ ซัคเซสมอร์โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร


นักธุรกิจซัคเซสมอร์ไม่สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการเผยแพร่สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะทางให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการผลิตโดยบริษัทฯ


บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์จัดเรียงผังองค์กรโดยใช้ชื่อ นามสกุลของบุคคลที่ไม่มีตัวตนในการเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือแอบอ้างนำชื่อผู้อื่นมาสมัคร โดยเจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งในบทบาทของผู้บริโภคและบทบาทนักธุรกิจ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวในผังที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จะถือว่ารหัสนักธุรกิจซัคเซสมอร์นั้นเป็นโมฆะ


บริษัทฯ พึงปราถนาให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่กระทำผิดศีลธรรมอันดีของสังคม ซึ่งการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม เช่น เรื่องชู้สาว การให้ร้ายนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านอื่น การเข้าระบบของทีมงานท่านอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุทำให้บริษัทฯ หรือผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ฯลฯ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นนักธรุกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องใส่ใจการกระทำต่างๆ ของตนเองและของทีมงานให้ดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์อย่างถูกต้องตามศีลธรรมอันดีของสังคม


กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ : Website Regulation

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ต้องรู้ถึงการนำเสนอข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจซัคเซสมอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตต้องอยู่ภายใต้กฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดใดๆ ที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น

นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนงานอดิเรกหรือภาพถ่ายของท่านเองสู่ผู้อื่นที่จะเข้ามาชมในโฮมเพจของท่านได้ แต่ท่านต้องพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจซัคเซสมอร์หรือกฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นต้น

การกระทำที่ควรระวัง

1

ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินหรือต่อชื่อเสียง

2

ไม่นำเสนอแผนธุรกิ จหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจ หรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งอีเมลจำนวนมากๆ

3

ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิดตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์

4

ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นโดยการนำเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

5

ไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัท ตลอดจนห้ามทำลิงก์กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ

6

ไม่แสดงรูปภาพ ข้อความ ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

7

ห้ามใช้ชื่อ successmore หรือ scm ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ website, facebook, line, youtube หรือเครื่องมืออื่นๆ ในรูปแบบ social media ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8

นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้องไม่แสดงราคาขายผลิตภัณฑ์หรือขายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนด

9

ไม่ประกาศเชิญชวนผู้สนใจธุรกิจในลักษณะ “การรับสมัครงาน”

ทั้งนี้ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องพึงรู้อยู่เสมอว่าการนำเสนอหรือการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องของกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ตลอดจนขอบเขตของกฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นต้น เพื่อให้ทุกๆ คนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน

การกระทำ ของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ที่นำ ไปสู่มาตรการลงโทษ

 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์กระทำการโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจซัคเซสมอร์ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการหรือทำความเสียหายแก่องค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยรวม
 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้ปกปิด แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจซัคเซสมอร์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การสปอนเซอร์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัทฯ และองค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยรวม
 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์กระทำการอื่นๆ จนทำให้บริษัทฯ และนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านอื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ : รหัสนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มีทั้งผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมถือเป็นรหัสนักธุรกิจซัคเซสมอร์รหัสเดียวกัน


 • การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใดๆ ก็ตาม ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสประจำตัวนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ของตนเองให้บริษัทฯ ทราบ โดยการร้องเรียนดังกล่าวสามารถร้องเรียนด้วยหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้การร้องเรียนนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่เกี่ยวกับการกระทำ ที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจซัคเซสมอร์นั้น ผู้ร้องเรียนจะต้องมีข้อเท็จจริง ข้อมูล และพยานหลักฐานที่ทำให้บริษัทฯ เชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนนั้น กระทำให้บริษัทฯ หรือนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านอื่นได้รับความเสียหาย
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนและพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อมูล พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เรื่องที่ท่านร้องเรียนนั้น สร้างผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ท่านอื่นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนถึงให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนให้ทราบเรื่องที่ถูกร้องเรียนและให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนติดต่อชี้แจงข้อเท็จจริงมายังที่บริษัทฯ โดยผู้ที่ถูกร้องเรียนจะถูกระงับรหัสมิให้เข้าระบบนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขให้เรื่องที่ถูกร้องเรียนนั้นกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้
 • ในกรณีที่ผู้ที่ถูกร้องเรียนไม่สามารถแก้ไขให้เรื่องที่ถูกร้องเรียนนั้นกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้ และเรื่องที่ถูกร้องเรียนนั้นทำให้บริษัทฯ หรือนักธุรกิจซัคเซสมอร์ หรือผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการลงโทษของบริษัทฯ โดยการพิจารณามาตรการลงโทษ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

 1. การตักเตือนด้วยวาจา
 2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (หนังสือเตือนครั้งที่ 1)
 3. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกภาคทัณฑ์ (หนังสือเตือน)
 4. การระงับรหัสการเข้าระบบนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นการชั่วคราว
 5. การระงับรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล
 6. การระงับรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. การระงับรับเชิญเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 8. การปรับลดลำดับขั้นความสำเร็จ
 9. การระงับการต่ออายุสมาชิกภาพ
 10. การระงับดำรงคุณสมบัติประจำเดือน (ระงับการรักษายอด)
 11. การระงับคะแนน PV และการระงับการจ่ายผลประโยชน์ (ค่าคอมมิชชั่น)
 12. การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจซัคเซสมอร์ (ยกเลิกรหัส)

ตลอดถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของบริษัทฯ


การเพิกถอน (การยกเลิกรหัส) หมายถึง การสิ้นสุดและระงับการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้ทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

 1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัครร่วมธุรกิจ
 2. นักธุรกิจซัคเซสมอร์รบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทั้งในสายงานของตนและสายงานคนอื่น
 3. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้ความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯอย่างไม่สามารถแก้ไขได้
 4. นักธุรกิจซัคเซสมอร์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
 5. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น
 6. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ เกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำการผิดซ้ำคำเตือน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้องดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ด้วยความภาคภูมิใจที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจธุรกิจซัคเซสมอร์ได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ห้ามมิให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ดำเนินการเสนอธุรกิจซัคเซสมอร์และแผนไซเคิลแมทชิ่งในรูปแบบที่บิดเบือน ทำให้หลงเชื่อในทุกกรณี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ในการเสนอโอกาสให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการรับสมัครเข้าทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม การทำบุญ การสำรวจข้อมูลเพื่อทำการวิจัยการตลาด หรือการเข้าร่วมประชุมเพื่อการลงทุนในกิจการใดๆ
 • ไม่ทำกิจกรรมใดๆ ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือหลอกลวงให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าบริษัทฯมีความสัมพันธ์กับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง
 • ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าร่วมประชุมที่มีราคาสูงเกินกว่าปกติทั่วไป จัดรายการแจกสินค้าหรือสิ่งของอื่นๆ เช่น รถยนต์ ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • เสนอผลประโยชน์ให้ผู้อื่นที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ที่ถูกต้อง
 • หลอกลวงหรือลวงล่อ เพื่อให้ได้มาซึ่งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือบัตรเอทีเอ็มของบุคคลอื่น เพื่อมาประกอบการสมัครและดำเนินธุรกิจอย่างไม่ถูกต้อง

การเสียชีวิตและการโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์

สิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้แก่ผู้มีสิทธิ ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มีดังนี้

 • กรณีที่ผู้สมัครหลักเสียชีวิตเท่านั้น ในกรณีนักธุรกิจซัคเซสมอร์ (ผู้สมัครหลัก) เสียชีวิต บริษัทฯจะโอนสิทธิให้กับผู้สมัครร่วมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ การสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์
 • กรณีไม่มีผู้สมัครร่วม บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้แก่ทายาทโดยธรรมของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านนั้น
 • กรณีไม่เสียชีวิตแต่ผู้สมัครหลักเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ไม่สามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้ (ไม่มีผู้สมัครร่วม) โดยผู้สมัครหลักต้องอยู่ในตำแหน่งมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีสมาชิกภาพต่อเนื่อง ให้สิทธิทายาทโดยธรรมของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านนั้นมาขอสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้
 • กรณีผู้สมัครหลักไม่ประสงค์ดำเนินธุรกิจต่อไป เนื่องจากเหตุผลที่จำเป็นอื่นๆ (ไม่มีผู้สมัครร่วม) โดยผู้สมัครหลักต้องอยู่ในตำแหน่งมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ ให้สิทธิทายาทโดยธรรมของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่านนั้น มาขอสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้เท่านั้น
 • ผู้รับโอนสิทธิจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ
 • ผู้รับโอนสิทธิจะไม่สามารถสมัครใหม่กับสายงานใดๆ เว้นแต่มีการปฏิเสธการรับโอนสิทธิก่อนเท่านั้น
 • การโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ในกรณีอื่นๆ จะต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้นๆ ตามดุลพินิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาการโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ

ขั้นตอนการขอโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์

ลงข้อมูล “หนังสือการขอโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ (กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิต)” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกสาขา

ส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

เมื่อบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ชื่อของท่านจะปรากฏเป็นผู้สมัครหลักในรหัสดังกล่าวและสามารถดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ตามระเบียบและกฎจรรยาบรรณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกประการ

เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิ

กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิตและมีผู้สมัครร่วม

ทั้งนี้ ชื่อของผู้สมัครร่วมต้องปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลนักธุรกิจซัคเซสมอร์ก่อนที่ผู้สมัครหลักจะเสียชีวิต การโอนสิทธิการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์จะกระทำโดยการโอนเปลี่ยนชื่อผู้สมัครร่วมดังกล่าวให้เป็นผู้สมัครหลักแทนผู้สมัครหลักที่เสียชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้แก่บุคคลอื่นทุกกรณี

 1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้สมัครหลักที่เสียชีวิต
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครร่วม
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครร่วม
 4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น

กรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิตและไม่มีผู้สมัครร่วม

 1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้สมัครหลักที่เสียชีวิต
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับโอนสิทธิการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบสูติบัตรของบุตรเพื่อแสดงความเป็นบิดา-มารดาของผู้สมัครหลัก (ถ้ามี)
 5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ เอกสารยืนยันการเป็นทายาทโดยธรรม เป็นต้น

การส่งหนังสือการขอโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ และเอกสารประกอบการพิจารณามายังบริษัทฯ นั้น การโอนสิทธิการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น

การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะสิ้นสุดสมาชิกภาพก็ต่อเมื่อ

 1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์หมดอายุสมาชิกภาพแล้วมิได้ต่ออายุสมาชิก
 2. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ลาออก
 3. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ถูกยกเลิกรหัส เนื่องจากการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณและระเบียบของบริษัทฯ อย่างรุนแรง
 4. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ถึงแก่กรรม และมิได้มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่จะรับธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นมรดกต่อไป
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.