การสมัครเป็นนักธุรกิจ

ซัคเซสมอร์

บริษัทฯ มีลักษณะของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจ และผู้บริโภคเท่านั้น ทุกคนที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบใด จะสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุในคู่มือนักธุรกิจทุกประการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมธุรกิจซัคเซสมอร์

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบรูณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา, มารดา, หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุเกิน 80 ปี บริษัทฯ ขอสงวนมิให้ทำการสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ และหากมีการจงใจปกปิดการแจ้งหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น การใน พ.ศ.ปีเกิดไม่ตรงกับความจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกประการ
 • กรณีของสามีภรรยาทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ความหมายของเฉพาะและนิยามในธุรกิจซัคเซสมอร์”)
 • ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงต่างๆ และกฎจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ และแผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่งของบริษัทฯ ทุกประการ
 • อัตราค่าสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ 300 บาท

หมายเหตุ : สมัครได้ 1 คนต่อ 1 รหัสเท่านั้น (สามีภรรยาถือเป็นบคุคลคนเดียวกัน) หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่านักธุรกิจซัคเซสมอร์ 1 คน มีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รหัส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรหัสที่ซ้ำซ้อนออกจากระบบได้ทันที

การยื่นใบสมัคร

การยื่นใบสมัครแบบทั่วไป

เมื่อนักธุรกิจซัคเซสมอร์ลงข้อมูลใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นได้ที่สำนักงานใหญ่ซัคเซสมอร์ หรือสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาทำการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่ (ระบุมุมซองว่า “เอกสารใบสมัคร”) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแล้วนั้น บริษัทฯ จะนำข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบต่อไป

***บริษัทฯ งดให้บริการรับใบสมัครเพื่อคีย์หน้าเคาน์เตอร์ ทุกสาขา ในวันที่ 15 และวันสุดท้ายของเดือน (วันปิดยอด)

การยื่นใบสมัครที่กรอกออนไลน์ไว้แล้ว

นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถใช้ใบสมัครที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือพิมพ์ใบสมัครจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้อนข้อมูลในใบสมัครที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้วลงในระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วค่อยนำส่งใบสมัครรวมถึงเอกสารประกอบการสมัครมาที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน โดยสามารถนำส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยการยื่นที่ศูนย์บริการ ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ หรือสาขาที่จะเปิดดำเนินการในอนาคตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ โดยในกรณีที่บัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมประกอบด้วยทุกครั้ง
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้บริษัทฯ ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนรายได้ต่างๆ (หากมีรายได้ต่างๆ บริษัทฯ จะยังเก็บรายได้ของท่านไว้ และโอนให้ในรอบการจ่ายรายได้เมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น) โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่ท่านล็อกอินเข้าระบบ ด้วยข้อความ “ท่านยังไม่ได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของท่านมายังบริษัทฯ” ท่านต้องระบุรหัสนักธุรกิจซัคเซสมอร์ของท่านในสำเนาดังกล่าวด้วย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

สำหรับนิติบุคคล

บริษัทฯ ไม่รับการสมัครในนามนิติบคุคล หากแต่นักธุรกิจซัคเซสมอร์สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพการสมัครจากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคลได้โดยใส่ข้อมูลใน “หนังสือการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นิติบุคคล” ทั้งนี้การขอเปลี่ยนสถานภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบคุคลได้นั้น ท่านจะต้องสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Supervisor ในนามบุคคลธรรมดามาอย่างน้อย 7 วันนับแต่วันที่สมัคร หรือเร็วกว่านั้นหากได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ และนิติบุคคลนั้นต้องเป็นนิติบคุคลประเภท “บริษัทจำกัด” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” เท่านั้น และนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่เป็นผู้สมัครหลักต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัดหรือห้างห้นุส่วนจำกัดนั้น และมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 51% ขึ้นไป โดยเอกสารที่ใช้ประกอบ ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหลัก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. หนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์
 4. สมุดบัญชีธนาคารบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. สมุดบัญชีธนาคารบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 6. สำหรับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จะต้องยื่นสำเนาการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 7. ข้อมูลติดต่อสำนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชีเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
  • แบบขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01)
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

สิทธิประโยชน์

 1. ชุดสมัครจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือนักธุรกิจ, ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า) ใบสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ (ROC), ใบสั่งซื้อสินค้าแบบจำหน่ายสินค้าต่อ (BMC) และใบสมัครร่วมธุรกิจ
 2. วารสารซัคเซส ตลอดอายุสมาชิกภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดวารสารซัคเซสได้ที่ช่องทางอินเตอร์เนต
 3. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. รายได้ และผลตอบแทน ตามแผนธรุกิจไซเคิลแมทชิ่ง
 5. สวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท/คน หากสมัครร่วม 2 คน จะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท/คน ตามเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุได้กำหนดไว้ สวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครอง 3 วันถัดไปนับแต่วันที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ส่งเอกสารประกอบการการสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ครบถ้วน (เอกสารการสมัครสมาชิก หมายถึง ใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนเป็นสำคัญ)

หมายเหตุ : กรณีประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองจะลดลงครึ่งหนึ่ง “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และ อาชีพอื่นๆ ได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.