แผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่ง (CYCLE MATCHING)

แผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่ง เป็นแผนธุรกิจที่มีโครงสร้างแบบ 2 สายงาน (Twin Liner Compensation Plan) ซึ่งสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดการขยายของเครือข่ายและองค์กรธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยให้บรรยากาศในการบริหารองค์กรธุรกิจเป็นไปอย่างอบอุ่น จึงทำให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกๆ รหัส ทั้งที่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหรือไม่ก็ตาม ล้วนสามารถประสบความสำเร็จร่วมกัน และมีรายได้จากแผนธุรกิจไซเคลิแมทชิ่ง ทั้ง 6 ข้อ อย่างเสมอภาคกัน ดังต่อไปนี้

 1. กำไรจากการขายปลีก (Retail Benefit)
 2. โบนัสจากการแนะนำ (First Order Bonus)
 3. โบนัสจากการพัฒนาสมาชิก (Star Maker Bonus)
 1. โบนัสจำนวนรอบ (Cycle Bonus)
 2. โบนัสไซเคิลแมทชิ่ง 3 ชั้น
 3. โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับผู้นำ (One Time Leadership Bonus )

รายละเอียดแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ

หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องมีอายุครบตามที่กำหนดไว้ โดยเริ่มต้นทำการสมัครและชำระค่าสมัครสมาชิก 300 บาท จึงถือว่าเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่เป็นผู้จำหน่ายอิสระกับบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นเมื่อนักธุรกิจซัคเซสมอร์มีความประสงค์จะซื้อสินค้าเพื่อใช้หรือบริโภคเอง หรือจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอื่นๆ นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะมีสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก หรือได้รับส่วนลดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายผลตอบแทน เมื่อนักธุรกิจซัคเซสมอร์มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนธุรกิจจ่ายผลตอบแทนได้ก็ต่อเมื่อนักธุรกิจ ซัคเซสมอร์มีการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้า เพื่อใช้หรือบริโภคเอง หรือจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอื่นๆ ซึ่งนักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องมีการสะสมคะแนนครบ 750 คะแนนขึ้นไปในหนึ่งเดือน จึงจะเข้าสู่ระบบการคิดโบนัสธุรกิจจากยอดการสะสมคะแนน สมาชิกที่สะสมคะแนนจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า จะมีชื่อเรียกโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับ Supervisor นักธุรกิจซัคเซสมอร์มีการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าเพื่อใช้ หรือบริโภคเอง หรือจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอื่นๆ จนครบ 750 คะแนน ในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่สมัคร
 2. ระดับ Executive นักธุรกิจซัคเซสมอร์มีการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าเพื่อใช้ หรือบริโภคเอง หรือจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอื่นๆ จนครบ 3,000 คะแนน ในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่สมัคร

การได้รับผลประโยชน์ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ

1. กำไรจากการขายปลีก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ในราคาสมาชิก แล้วจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาปกติจะได้กำไรจากการค้าปลีกจากราคาข้างกล่อง เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิก 950 บาท แล้วจำหน่ายให้กับลูกค้าราคา 1,250 บาท ได้กำไร 300 บาท

2. โบนัสจากการแนะนำ (First Order Bonus) 30% ของยอดคะแนนส่วนตัวของคนที่เราแนะนำเข้ามา เป็นครั้งแรก (ชั้นลูก)

ตัวอย่างที่ 1

นาย A เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดคะแนนสะสมครบ 750 คะแนนในเดือนแรก และไปแนะนำนาย B มียอดคะแนนสะสมครบ 750 คะแนนในรอบการคำนวณโบนัส นาย A จะได้รับโบนัสค่าแนะนำ เท่ากับ 30% คูณกับ 750 คะแนน เท่ากับ 225 บาท
ตัวอย่างที่ 2

นาย A เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดคะแนนสะสมครบ 750 คะแนนในรอบการคำนวณโบนัส และไปแนะนำนาย B มียอดคะแนนสะสมครบ 3,000 คะแนนในรอบการคำนวณ นาย A จะได้รับโบนัสค่าแนะนำเท่ากับ 30% คูณกับ 3,000 คะแนน เท่ากับ 900 บาท

โบนัสข้อนี้จ่ายผลตอบแทนทุก 2 สัปดาห์ ผลงานระหว่างวันที่ 1-15 จ่ายวันสิ้นเดือนของเดือนเดียวกัน และผลงานระหว่างวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือนจ่ายวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3. โบนัสจากการพัฒนาสมาชิก (Star Maker Bonus) 400-1,800 บาท ต่อการพัฒนาหนึ่งสายงาน

หมายถึง โบนัสที่จ่ายสำหรับการพัฒนาสมาชิกในองค์กร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในตัวสินค้า เพื่อประโยชน์ในการบริโภคเองหรือเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอื่นๆ นอกจากความรู้สินค้าแล้ว ยังพัฒนาให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในการไปแนะนำบอกต่อ โดยใช้ข้อมูลจากความรู้สินค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไข / คุณสมบัติ

 1. เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดสะสมคะแนนจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไปครั้งแรกในหนึ่งเดือน
 2. มีการแนะนำและพัฒนานักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่ที่แนะนำเข้ามาให้มีคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไปครั้งแรกอย่างน้อย 2 สายงาน
 3. มีการสอนนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่ที่แนะนำเข้ามาให้ไปแนะนำนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่ที่มียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไปครั้งแรกอย่างน้อย 2 สายงาน
 4. โบนัสข้อนี้จ่ายเป็นรายเดือนนับผลงานตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนจ่ายโบนัสในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
กรณีที่ 1 มียอดคะแนนสะสมซื้อกิน ซื้อใช้หรือจำหน่ายสินค้าครบ 750 คะแนน

เมื่อนาย A มียอดคะแนนสะสมครบ 750 คะแนน จากนั้น A ไปแนะนำ B และ C เพื่อเข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่โดย B และ C มียอดะแนนสะสม 750 คะแนน จากนั้น A ยังสอนและพัฒนา B จน B สามารถแนะนำ ก และ ข เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่ที่มียอดคะแนนสะสมครบ 750 คะแนน กรณีนี้นาย A จะได้รับโบนัส เท่ากับ 400 บาท ต่อการพัฒนาสายงาน B
กรณีที่ 2 มียอดคะแนนสะสมซื้อกิน ซื้อใช้หรือจำหน่ายสินค้าครบ 3,000 คะแนน

เมื่อนาย A มียอดคะแนนสะสม ครบ 3,000 คะแนน จากนั้น A ไปแนะนำ B และ C เพื่อเข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่และมียอดคะแนนสะสม 3,000 คะแนน จากนั้น A ยังพัฒนาจน B สามารถแนะนำ ก และ ข เข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ใหม่ที่มีคะแนนสะสมครบ 3,000 คะแนน นาย A จะได้ รับโบนัสเท่ากับ 1,800 บาท ต่อการพัฒนาสายงาน B

4. โบนัสจ่ายตามจำนวนรอบที่คำนวณจากคะแนนข้างอ่อนและข้างแข็ง (Cycle Bonus) 350-420 บาทต่อรอบ

หมายถึง โบนัสที่จ่ายจากการคำนวณหน่วยเป็นรอบ ซึ่งรอบคำนวณมาจากคะแนนสะสมจากคะแนนของสมาชิกในองค์กรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โดยใช้คะแนนข้างอ่อน 1,000 คะแนน และข้างแข็ง 1,500 คะแนน เป็น 1 รอบ

เงื่อนไข / คุณสมบัติ

 1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มีคะแนนสะสมครบ 750 คะแนนในครั้งแรกจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสตามจำนวนรอบ 350 บาทต่อรอบ
 2. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มีคะแนนสะสมครบ 3,000 คะแนนในครั้งแรกจะได้รับโบนัสตามจำนวนรอบ 420 บาทต่อรอบ
 3. คะแนนที่เหลือจากการคำนวณจำนวนเท่าของ 1,000 คะแนนและ 1,500 คะแนน จะถูกยกยอดไป ทั้งนี้คะแนนยอดยกไปสูงสุดไม่เกินข้างละ 3,600,000 คะแนน
 4. จำนวนรอบที่จ่ายสูงสุดไม่เกิน 2,400 รอบต่อเดือนคิดเป็นจำนวนจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,008,000 บาทต่อเดือน
 5. ในรอบคำนวณถัดจากเดือนแรกที่มีคุณสมบัติ นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้องมียอดคะแนนสะสม 250 คะแนนในหนึ่งเดือน (หากนักธุรกิจซัคเซสมอร์ไม่มีการรักษายอด 250 PV/เดือน ในครั้งแรก ยอด PV ที่ได้รับยกมาจากเดือนก่อนจะถูกหักเหลือ 50% และยกไปเดือนหน้า ถ้าในเดือนต่อมาไม่ได้รักษายอดอีกเป็นครั้งที่ 2 PV ที่ได้รับยกมาจากครั้งแรกจะถูกหักเหลือ 25 % และยกไปเดือนถัดไป และถ้าในเดือนต่อมาไม่ได้รักษายอดอีกเป็นครั้งที่ 3 PV ที่ได้รับมายกมาจากครั้งแรกจะถูกยกเลิกเป็น 0% )
 6. โบนัสข้อนี้จ่ายผลตอบแทนทุก 2 สัปดาห์ ผลงานระหว่างวันที่ 1-15 จ่ายวันสิ้นเดือนของเดือนเดียวกัน และผลงานระหว่างวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือนจ่ายวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
กรณีที่ 1 นาย A เป็นสมาชิกของบริษัทฯ และมียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า 750 คะแนนขึ้นไป

จากนั้นนาย A ได้มีการสร้างสายงานสองสาย ซ้าย-ขวา คือ นาย B และนาย C นาย A ได้สอนให้ความรู้สินค้าแก่นาย B และ นาย C จนมีความรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าและยังได้สอน นาย B และนาย C ให้ไปแนะนำและสอนความรู้สินค้าให้แก่นาย D และนาย E โดยให้แต่ละคนมียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่าย สินค้า ซึ่งยอดคะแนนของแต่ละคนจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้แล้วแตศักยภาพ เมื่อนาย A มีคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่ายสินค้าของทุกคนที่อยู่ในองค์กรของ A ฝั่งอ่อน 1,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 1,500 คะแนน นาย A จะมีผลงาน 1 รอบ นั่นคือคะแนนสะสมรวมทั้ง ฝั่งอ่อน และฝั่งแข็งเท่ากับ 2,500 คะแนน นาย A จะได้รับโบนัสเท่ากับ 350 บาทสำหรับการรับโบนัสครั้งถัดๆ ไป A มียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า 250 คะแนนขึ้นไปในแต่ละเดือน A ก็จะได้รับโบนัสตามปกติ
กรณีที่ 2 นาย A เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ของบริษัทฯ และมียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า 3,000 คะแนนขึ้นไป

จากนั้นนาย A ได้มีการสร้างสายงานสองสาย ซ้าย-ขวา คือนาย B และนาย C นาย A ได้สอนให้ความรู้สินค้าแก่นาย B และ นาย C จนมีความรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าและยังได้สอน นาย B และนาย C ให้ไปแนะนำและสอนความรู้สินค้าให้แก่นาย D และนาย E โดยให้แต่ละคนมียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่ายสินค้า ซึ่งยอดคะแนนของแต่ละคนจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ แล้วแต่ศักยภาพ เมื่อนาย A มีคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่ายสินค้าของทุกคนที่อยู่ในองค์กรของ A ฝั่งอ่อน 1,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 1,500 คะแนน นาย A จะมีผลงาน 1 รอบ นั่นคือคะแนนสะสมรวมทั้งฝั่งอ่อน และฝั่งแข็งเท่ากับ 2,500 คะแนน นาย A จะได้รับโบนัส เท่ากับ 420 บาท สำหรับการรับโบนัสครั้งถัดๆ ไป A มียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า 250 คะแนนขึ้นไปในแต่ละเดือน A ก็จะได้รับโบนัสตามปกติ
กรณีที่ 3 นาย A เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มีคุณสมบัติมียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าจนครบ 3,000 คะแนนแล้วในครั้งต่อไป นาย A มียอดสะสมส่วนตัว 250 คะแนน ก็สามารถรับโบนัส Cycle Bonus 720 บาทต่อรอบได้ส่วนคะแนนที่นับไม่ลงตัวจะถูกยกยอดไปคำนวณในรอบการจ่ายถัดไป

จากนั้นนาย A ได้มีการสร้างสายงานสองสาย ซ้าย - ขวา คือ นาย B และนาย C นาย A ได้สอนให้ความรู้สินค้าแก่นาย B และ นาย C จนมีความรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าและยังได้สอน นาย B และ นาย C ให้ไปแนะนำและสอนความรู้สินค้าให้แก่นาย D และนาย E โดยให้แต่ละคนมียอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่ายสินค้า ซึ่งยอดคะแนนของแต่ละคนจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศักยภาพ เมื่อนาย A มีคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้และจำหน่ายสินค้าของทุกคนที่อยู่ในองคก์รของ A ฝั่งอ่อน 40,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 70,000 คะแนน นาย A จะมีผลงาน 40 รอบ โดยใช้คะแนนฝั่งอ่อน 40,000 คะแนน คงเหลือ 0 คะแนน และใช้คะแนนฝั่งแข็ง 60,000 คะแนน คงเหลือ 10,000 คะแนน นาย A จะได้รับโบนัสเท่ากับ 420 บาท คูณ 40 รอบเท่ากับ 16,800 บาท ทั้งนี้คะแนนคงเหลือทั้งสองฝั่งจะถูกยกไปเพื่อไปนับรวมกับยอดคะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าที่จะเกิดใหม่เพื่อคำนวณ Cycle Bonus ในรอบคำนวณถัดไปโดยคะแนนสะสมคงเหลือยกไปทั้งหมดของทั้งสองข้างจะต้องไม่เกินข้างละ 2,400,000 คะแนน

5. โบนัสแมทชิ่ง 3 ชั้น (Generation Matching Bonus) 10% – 50% ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติของนักธุรกิจซัคเซสมอร์นั้นๆ

หมายถึง โบนัสที่จ่ายโดยสัมพันธ์กับโบนัสข้อ 4 ของคนที่เจ้าตัวแนะนำมาลึกสุด 3 ชั้น

เช่น ตัวอย่างตามรูป

นาย A แนะนำ B นาย B แนะนำ C และนาย C แนะนำ D ดังนั้น B, C และ D ถือเป็นสมาชิกชั้นที่ 1 (ลูก) ชั้นที่ 2 (หลาน) และชั้นที่ 3 (เหลน) ของนาย A ตามลำดับ เมื่อนาย B หรือนาย C หรือนาย D มียอดคะแนนจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งยังแนะนำคนให้มาซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า จน B, C หรือ D มีรายได้ข้อ 3 ซึ่งเป็นโบนัสจ่ายตามจำนวนรอบ A ก็จะได้รับแมทชิ่งเป็น % ของโบนัสจ่ายตามจำนวนรอบของ B, C และ D

เงื่อนไข / คุณสมบัติ

ตำแหน่ง DL แนะนำตรง PV ข้างอ่อนและแข็ง หรือ PV ข้างอ่อนอย่างเดียว Qualify PIN Elite Matching Bonus
PV (ข้างอ่อน) PV (ข้างแข็ง) ชั้นลูก ชั้นหลาน ชั้นเหลน
เริ่มต้นธุรกิจ (Sup/Ex) - - - - - - 10% - -
1. Bronze 1:1 10,000 15,000 12,500 - - 15% - -
2. Silver 2:2 20,000 30,000 25,000 - - 20% - -
3. Gold 3:3 30,000 45,000 37,500 - - 20% 10% -
4. Platinum 1B:1B 60,000 90,000 75,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - 20% 15% 5%
5. Pearl 1B:1B 100,000 150,000 125,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - 20% 20% 10%
6. Ruby 1B:1B 150,000 225,000 187,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - 20% 20% 10%
7. Sapphire 1B:1B 200,000 300,000 250,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - 20% 20% 10%
8. Emerald 1B:1B 300,000 450,000 375,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - 20% 20% 10%
9. Diamond 1P:1P 400,000 600,000 500,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 20% 20% 10%
10. Blue Diamond 2P:2P 800,000 1,200,000 1,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 20% 20% 10%
11. Black Diamond 3P:3P 1,500,000 2,250,000 1,875,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 20% 20% 10%
12. Crown Diamond 5P:3P 3,000,000 4,500,000 3,750,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 20% 20% 10%
13. Imperial Diamond 7P:3P 6,000,000 9,000,000 7,500,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 20% 20% 10%
14. Presidential Diamond 9P:3P 12,000,000 18,000,000 15,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 20% 20% 10%
15. Royal Diamond 11P:3P 20,000,000 30,000,000 25,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 20% 20% 10%

หมายเหตุ
: B = Bronze, P = Platinum, การวาง ซ้าย : ขวา
: ตำแหน่ง Crown Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 8P
: ตำแหน่ง Imperial Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 10P
: ตำแหน่ง Presidential Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 12P
: ตำแหน่ง Royal Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 14P

โบนัสข้อนี้จ่ายเป็นรายเดือน ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือน จ่ายวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

กรณีที่ 1 รับโบนัสแมทชิ่งชั้นลูก 10%

นาย A เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดคะแนนสะสมส่วนตัวจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าจนครบ 750 คะแนน และได้ไปแนะนำ B และ C เข้ามาเป็นสายงาน โดยสอนให้ B และ C มีความรู้สินค้าและแนะนำต่อได้ B เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่ยอดคะแนนสะสมส่วนตัวจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าเท่ากับ 750 คะแนน ตามตัวอย่าง B มีรายรับข้อนี้ 1 รอบ เท่ากับ 350 บาท ส่วน A รับ แมทชิ่งที่ 10% ของรายได้ของ ดังนั้น A จะรับโบนัสเท่ากับ 10% คูณกับ 350 บาท เท่ากับ 35 บาท
กรณีที่ 2 รับโบนัสแมทชิ่ง 3 ชั้น ชั้นลูก 20% ชั้นหลาน 20% และชั้นเหลน 10%

นาย A เป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดคะแนนสะสมส่วนตัวจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าจนครบ 3,000 PV และมียอดกลุ่มจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่ายสินค้าของคนในองค์กร ฝั่งอ่อน 20,000,000 PV และฝั่งแข็ง 30,000,000 คะแนน ซึ่งตามแผนธรุกิจถือเป็นตำแหน่งสูงสุด

โดยนาย A เริ่มต้นจากการสะสมยอดคะแนนซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า จากนั้นได้มีการสร้างสายงานสองสาย ซ้าย-ขวา คือนาย B และนาย C นาย A ได้สอนให้ความรู้สินค้าแก่นาย B และ นาย C ให้ซื้อกิน ซื้อใช้หรือ จำหน่ายสินค้า จนมีความรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าและยังได้สอนนาย B ให้ไปแนะนำและสอนความรู้สินค้าให้แก่นาย D และนาย E และให้นาย C ไปสอนงานและแนะนำให้มีการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า จนกลายเป็นองค์กรซื้อจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ และมีการขยายองค์กรการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าออกไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผังการขยายองค์กรดังแสดง นั่นคือ A เป็นคนเริ่ม B และ C เป็นชั้นที่ 1 หรือชั้นลูกของ A จากนั้น D, E, F และ G เป็นชั้นที่ 2 หรือชั้นหลานของ A จากนั้นขยายต่อ โดยมี H, I, J, K, L, M, N, O เป็นชั้นที่ 3 หรือชั้นเหลน และมีการขยายต่อไปยัง P, Q, R, S ซึ่งถือเป็นชั้นที่ 4 หรือชั้นโหลน โดยแต่ละคนก็มีองค์กรซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าในแต่ละรอบการคำนวณ คะแนนสะสมจากการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าจากทุกคนในองค์กร รวมกันขึ้นมาเป็นยอดคะแนนสะสมขององค์กรนาย A และมีคะแนนฝั่งอ่อน 20,000,000 คะแนน คะแนนฝั่งแข็ง 30,000,000 คะแนนตามตัวอย่าง ซึ่งนาย A จะได้รับแมทชิ่งโบนัส 3 ชั้นลึก ในอัตรา 20%, 20% และ 10% ของจำนวน Cycle Bonus ของชั้นที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ โดยจะแสดงที่มาที่ไปของการคำนวณแมทชิ่งโบนัส โดยทุกสถานะยึดจาก A เป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้
ชื่อ ชั้นของ A อยู่ฝั่งของ A คะแนนฝั่งอ่อน คะแนนฝั่งแข็ง รอบคำนวณ รอบจ่ายจริง แต้มแข็งที่ใช้ Cycle Bonus อัตรารับ Matching PV ที่ใช้คำนวณ จำนวนเงิน
B 1 อ่อน 8,000,000 12,000,000 8,000 2,400 3,600,000 1,008,000 20% 6,000,000 201,600
C 1 แข็ง 12,000,000 18,000,000 12,000 2,400 3,600,000 1,008,000 20% 6,000,000 201,600
D 2 อ่อน 4,500,000 7,500,000 4,500 2,400 3,600,000 1,008,000 20% 6,000,000 201,600
E 2 อ่อน 3,500,000 4,500,000 3,500 2,400 3,600,000 1,008,000 20% 6,000,000 201,600
F 2 แข็ง 5,000,000 7,000,000 5,000 2,400 3,600,000 1,008,000 20% 6,000,000 201,600
G 2 แข็ง 8,000,000 10,000,000 8,000 2,400 3,600,000 1,008,000 20% 6,000,000 201,600
H 3 อ่อน 3,000,000 4,500,000 3,000 2,400 3,600,000 1,008,000 10% 6,000,000 100,800
I 3 อ่อน 2,000,000 2,500,000 2,000 1,666 2,499,000 699,720 10% 4,165,000 69,972
J 3 อ่อน 1,500,000 2,000,000 1,500 1,300 1,999,500 559,860 10% 3,332,500 55,986
K 3 อ่อน 2,000,000 2,500,000 2,000 1,666 2,499,000 699,720 10% 4,165,000 69,972
L 3 แข็ง 2,000,000 3,000,000 2,000 2,000 3,000,000 840,000 10% 5,000,000 84,000
M 3 แข็ง 3,000,000 4,000,000 3,000 2,400 3,600,000 1,008,000 10% 6,000,000 100,800
N 3 แข็ง 3,500,000 4,500,000 3,500 2,400 3,600,000 1,008,000 10% 6,000,000 100,800
O 3 แข็ง 4,000,000 6,000,000 4,000 2,400 3,600,000 1,008,000 10% 6,000,000 100,800
รวม 1,892,730

จากกรณีตัวอย่าง นาย A จะได้รับแมทชิ่งโบนัส ดังนี้

 1. แมทชิ่งชั้นที่ 1 (ลูก) 20% จากรายรับจ่ายจากจำนวนรอบของนาย B ซึ่งเท่ากับ 20% คูณกับ 1,008,000 บาท เท่ากับ 201,600 บาท และรับแมทชิ่งจาก C อีก 201,600 บาท รวมรับแมทชิ่งชั้นลูก เท่ากับ 403,200 บาท
 2. แมทชิ่งชั้นที่ 2 (หลาน) 20% จากรายรับจ่ายจากจำนวนรอบของนาย D ซึ่งเท่ากับ 20% คูณกับ 1,008,000 บาท เท่ากับ 201,600 บาท และจากนาย E, F, G อีกคนละ 201,600 บาท รวมรับแมทชิ่งชั้นหลาน เท่ากับ 806,400 บาท
 3. แมทชิ่งชั้นที่ 3 (เหลน) 10% จากรายรับจ่ายจากจำนวนรอบของนาย H ซึ่งเท่ากับ 10% คูณกับ 1,008,000 บาทเท่ากับ 100,800 บาท รับจากยอดนาย I เท่ากับ 69,972 บาท จากยอดนาย J เท่ากับ 55,986 บาท จากยอดนาย K เท่ากับ 69,972 บาท จากยอดนาย L เท่ากับ 84,000 บาท จากยอดนาย M, N และ O อีกคนละ 100,800 บาท รวมแมทชิ่งชั้นหลาน เท่ากับ 683,130 บาท

รวมแมทชิ่งที่นาย A รับทั้งหมด เท่ากับ 1,892,730 บาท

6. โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับผู้นำ (One Time Leadership Bonus) จ่ายตามตำแหน่งและคุณสมบัติ

หมายถึง โบนัสเงินก้อนที่จ่ายเพียงครั้งเดียว สำหรับสมาชิกที่มีผลงานการสร้างองค์กรคนซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ โดยจะจ่ายให้กับผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งระดับที่ 9-15 ตามแผนการตลาดของบริษัทฯ

เงื่อนไข / คุณสมบัติ

 1. เมื่อสมาชิกซัคเซสมอร์สะสมยอดคะแนนกลุ่มจากการซื้อกินซื้อใช้หรือจำหน่ายสินค้า จนมีระดับตำแหน่งตามที่กำหนด 2 ครั้งใน 6 เดือน
 2. สิทธิ์ในการรับ One Time Bonus เมื่อสมาชิกดำรงตำแหน่งใหม่ 6 ครั้งใน 12 เดือนและสามารถดำรงคุณสมบัติ “Elite” โดยคุณสมบัติ “Elite” หมายถึง ตำแหน่ง Diamond และตำแหน่งที่สูงขึ้นไป ทำคุณสมบัติดำรงตำแหน่งนั้น 6 ครั้งใน 12 เดือนใดๆ จะเรียกชื่อตำแหน่งให้มีคำว่า Elite ต่อท้าย เช่น Diamond Elite เป็นต้น
 3. การรับ One Time Bonus นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะจ่ายโบนัสในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ทำคุณสมบัติครบถ้วน
 4. การจ่าย One Time Bonus เป็นการจ่ายไล่ตามลำดับขั้นความสำเร็จ ไม่ใช่การจ่ายกินรวบทุกตำแหน่ง นั้นคือแม้ว่านักธุรกิจซัคเซสมอร์จะดำรงคุณสมบัติในระดับรางวัลสูงกว่าระดับแรกแต่จะได้รับรางวัลในระดับแรกก่อน
 5. เป็นโบนัสที่จ่ายครั้งแรกที่ดำรงคุณสมบัติและจ่ายเพียงครั้งเดียว

ตารางแสดงตำแหน่ง PV และเงื่อนไขสำหรับการรับ One Time Bonus

ตำแหน่ง DL แนะนำตรง PV ข้างอ่อนและแข็ง หรือ PV ข้างอ่อนอย่างเดียว Qualify PIN
Elite One Time Bonus
PV (ข้างอ่อน) PV (ข้างแข็ง)
เริ่มต้นธุรกิจ (Sup/Ex) - - - - - - -
1. Bronze 1:1 10,000 15,000 12,500 - - -
2. Silver 2:2 20,000 30,000 25,000 - - -
3. Gold 3:3 30,000 45,000 37,500 - - -
4. Platinum 1B:1B 60,000 90,000 75,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - -
5. Pearl 1B:1B 100,000 150,000 125,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - -
6. Ruby 1B:1B 150,000 225,000 187,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - -
7. Sapphire 1B:1B 200,000 300,000 250,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - -
8. Emerald 1B:1B 300,000 450,000 375,000 2 ครั้งใน 6 เดือน - -
9. Diamond 1P:1P 400,000 600,000 500,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 200,000
10. Blue Diamond 2P:2P 800,000 1,200,000 1,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 300,000
11. Black Diamond 3P:3P 1,500,000 2,250,000 1,875,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 600,000
12. Crown Diamond 5P:3P 3,000,000 4,500,000 3,750,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 1,200,000
13. Imperial Diamond 7P:3P 6,000,000 9,000,000 7,500,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 2,400,000
14. Presidential Diamond 9P:3P 12,000,000 18,000,000 15,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 5,000,000
15. Royal Diamond 11P:3P 20,000,000 30,000,000 25,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน 10,000,000
ตัวอย่าง : กรณี A เป็น Diamond

เมื่อนาย A มียอดคะแนนสะสมส่วนตัวจากการซื้อกิน ซื้อใช้หรือจำหน่ายสินค้า ครบ 750 PV ขึ้นไปและมียอดจากการแนะนำให้ สายงานมีการซื้อกิน ซื้อใช้ หรือจำหน่ายสินค้า จนมียอดกลุ่มรวมกันฝั่งอ่อน 400,000 คะแนน และฝั่งแข็ง 600,000 คะแนน ในขณะเดียวกัน นาย B เป็นหนึ่งในสายงานของ A ที่มียอดกลุ่มจากการซื้อกิน ซื้อใช้ และจำหน่ายสินค้า ฝั่งอ่อน 60,000 คะแนน และฝั่งแข็ง 90,000 คะแนน นาย B จะดำรงตำแหน่ง Platinum และนาย C ก็เป็นอีกหนึ่งสายงานของนาย A ที่ดำรงตำแหน่ง Platinum เช่นเดียวกัน ถ้า นาย A มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 2 ครั้งใน 4 เดือนแล้ว นาย A จะดำรงตำแหน่ง Diamond และถ้านาย A ดำรงคุณสมบัติตำแหน่งนี้ 6 ครั้ง ใน 12 เดือนใดๆ จะดำรงตำแหน่ง Diamond Elite และได้รับ One Time Bonus 200,000 บาท กรณีเป็น Elite ครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเพียงครั้งเดียวสำหรับการดำรงคุณสมบัตินี้

สรุปหลักเกณฑ์การคำนวณโบนัสจากยอดธุรกิจ

 1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มีตำแหน่งทางธุรกิจระดับ Supervisor หรือ Executive เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคำนวณและจ่ายผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่ง การเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Supervisor และ Executive หมายถึงการมียอดคะแนนสะสมต่อเดือน ครบ 750 พีวีและ 3,000 พีวี ตามลำดับ
 2. นักธุรกิจซัคเซสมอร์ จะต้องดำรงคุณสมบัติด้วยการมียอดคะแนนส่วนตัวอย่างน้อย 250 พีวี จึงจะได้รับการคำนวณและจ่ายผลตอบแทน ในส่วนของโบนัส ค่าแนะนำโบนัส ค่าพัฒนาสายงาน โบนัสจ่ายตามจำนวนรอบ โบนัสแมทชิ่งและโบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับผู้นำ
 3. โบนัสจ่ายตามรอบ จ่ายสูงสุดที่ไม่เกิน 2,400 รอบ หรือ 1,008,000 บาทต่อเดือน และคะแนนจะถูกยกยอดไปสูงสุด ไม่เกิน ข้างละ 3,600,000 PV
 4. โบนัสค่าแนะนำและโบนัสจ่ายตามรอบ จะคำนวณและแสดงผลทุกวัน และจะจ่ายเดือนละสองครั้ง ผลงานตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือน จะจ่ายโบนัสในวันสิ้นเดือนของเดือนเดียวกัน และผลงานตั้งแต่วันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน จะจ่ายโบนัสในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 5. โบนัสการพัฒนาสายงาน โบนัสการจ่ายจากจำนวนรอบและโบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับผู้นำ จะจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 6. หากวันโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตรงกับวันหยุด หรือวันนักขัตฤกษ์ บริษัทฯ จะเลื่อนการโอนเงินให้เร็วขึ้น
 7. บริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากยอดโบนัสของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ และหากจำนวนโบนัสต่ำกว่า 300 บาท บริษัทฯ จะรอจน กว่ามียอดโบนัสถึงเกณฑ์แล้วค่อยทำการโอนเงินเข้าบัญชีของนักธุรกิจซัคเซสมอร์

ตำแหน่งทางธุรกิจของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ มี 15 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง DL แนะนำตรง PV ข้างอ่อนและแข็ง หรือ PV ข้างอ่อนอย่างเดียว Qualify PIN
Elite
PV (ข้างอ่อน) PV (ข้างแข็ง)
เริ่มต้นธุรกิจ (Sup/Ex) - - - - - -
1. Bronze 1:1 10,000 15,000 12,500 - -
2. Silver 2:2 20,000 30,000 25,000 - -
3. Gold 3:3 30,000 45,000 37,500 - -
4. Platinum 1B:1B 60,000 90,000 75,000 2 ครั้งใน 6 เดือน -
5. Pearl 1B:1B 100,000 150,000 125,000 2 ครั้งใน 6 เดือน -
6. Ruby 1B:1B 150,000 225,000 187,000 2 ครั้งใน 6 เดือน -
7. Sapphire 1B:1B 200,000 300,000 250,000 2 ครั้งใน 6 เดือน -
8. Emerald 1B:1B 300,000 450,000 375,000 2 ครั้งใน 6 เดือน -
9. Diamond 1P:1P 400,000 600,000 500,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน
10. Blue Diamond 2P:2P 800,000 1,200,000 1,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน
11. Black Diamond 3P:3P 1,500,000 2,250,000 1,875,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน
12. Crown Diamond 5P:3P 3,000,000 4,500,000 3,750,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน
13. Imperial Diamond 7P:3P 6,000,000 9,000,000 7,500,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน
14. Presidential Diamond 9P:3P 12,000,000 18,000,000 15,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน
15. Royal Diamond 11P:3P 20,000,000 30,000,000 25,000,000 2 ครั้งใน 6 เดือน 6 ครั้งใน 12 เดือน

หมายเหตุ
: ตำแหน่ง Crown Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 8P
: ตำแหน่ง Imperial Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 10P
: ตำแหน่ง Presidential Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 12P
: ตำแหน่ง Royal Diamond ต้องมีอย่างน้อย 3P ขึ้นไปในข้างใดข้างหนึ่งและมีรวม 2 ข้างไม่ต่ำกว่า 14P
: สําหรับคุณสมบัติ “Elite” หมายถึง ตําแหน่ง Platinum และสูงขึ้นไป ทําคุณสมบัติดํารงตําแหน่งนั้น 6 ครั้งใน 12 เดือนใดๆ
  จะเรียกชื่อตําแหน่งให้มีคําว่า Elite ต่อท้าย เช่น Platinum Elite เป็นต้น ทั้งนี้หากดํารงคุณสมบัติ ติดต่อกัน 12 เดือน ใน 12 เดือนใดๆ
  ทางบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตําแหน่งเกียรติยศต่อท้ายชื่อตําแหน่งว่า Grand Elite เช่น Platinum Grand Elite เป็นต้น

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.